سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398
 • آگهی تور و توریسم
  سایت تخصصی تور
  Tor
 • تورهای مسافرتی و گردشگری
  Tours
 • آژانس های مسافرتی و گردشگری
  Travel Agency
 • بهترین هتل ها و اقامتگاه ها
  Hotel, Villa, Apartment
 • به کجا مسافرت کنید؟!
  اطلاعات جامع مسافرتی و گردشگری
  Tourism Attraction
ورود ثبت

ورود به سایت

نام کاربری (انگلیسی) *
پسورد *
مرا به خاطر بسپار

عضویت رایگان در سایت نیازمندی های تور

همه ی گزینه ها را پر کنید!
نام / شرکت (فارسی) *
نام کاربری (انگلیسی) *
پسورد *
تايپ دوباره پسورد *
ايميل *
تايپ دوباره ايميل *
تبلیغات سایت تور

تور گروهی ویژه تایلند برای اولین بار در ایران BYE SUMMER

اطلاعات تماس 66941666
66941777
66941888
www.nedayevahdat.com
تلگرام: t.me/nedayevahdat
اینستاگرام: nedayevahda
تاریخ ثبت ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

توضیحات بیشتر

تور گروهی ویژه تایلند برای اولین بار در ایران ???? BYE SUMMER?☘️⛱??
✅?ﺷﺮوع گروه اول 4 سپتامبر اﻟﯽ 11 سپتامبر ✅?شروع گروه دوم 11 سپتامبر الی 18 سپتامبر ✈️• ﺣﺮﮐﺖ از ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه می باشد .( ماهان ،تای ایرویز و...) * روز اول : ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﻮك و ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﯾﺎﻧﮓ (RAYONG ) ﺟﻬﺖ ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﮑﻠﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎﻣﺖ ﺑﺎ 30دﻗﯿﻘﻪ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻓﺮاري ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ رﺳﯿﺪن در ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﮑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ . در را ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎره اي از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺰﯾﺮه و اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮدي و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي آﺗﺶ ﺑﺎزي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. * روز دوم : ﺗﺠﻤﻊ راس ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ,ﺣﻤﺎم آﻓﺘﺎب, ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري , ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮي,ﺟﺖ اﺳﮑﯽ و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان. * روز سوم : ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻧﺠﺎﻧﺎﺑﻮري ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮓ و ﺟﻮاﻫﺮ , ﻣﺰارع آﻧﺎﻧﺎس ,ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 5 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎواي(KAWAI) ﭘﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1942 ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ و ﺳﺮﺑﺎزان ژاﭘﻨﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت 45 دﻗﯿﻘﻪ از دل رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎواي و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺎده روي در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. * روز چهارم : ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در راس ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺻﺒﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺑﺸﺎر اﯾﺮوان (ERAWAN) و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﺮم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اب ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺻﺮف و ﻧﺎﻫﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ در راس ﺳﺎﻋﺖ 17:30 ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﺟﻨﮓ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ * روز پنجم : ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮك و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺒﺮﻫﺎ و ﻧﺎﻫﺎر دراداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ 210 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن (ﺑﺎﻧﮑﻮك) ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮر ﺷﺎد ﺷﺎم در ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن 50 دﻻر( اﻣﺮﯾﮑﺎ) ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ , آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ * روز ششم: ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺎي ورد (ﺑﺎغ وﺣﺶ) ﻣﻌﺮوف ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ15:30 ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و زﻣﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺘﻞ-ﺧﺮﯾﺪ و......) * روز هفتم: روز ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻏﯿﺮه * روز هشتم : روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ راس ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ اﺗﺎق ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺎﻋﺖ 17:00 در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ✅ جهت اطلاع از نحوه اجرای تور ،تاریخ ، و ... با مشاوران ما در تماس باشید . https://t.me/nedayevahdat ندای وحدت ? ☎️02166941666

امکانات و ویژگی ها

نحوه سفر هوایی
مدت تور (روز) 8
تاریخ تور 12 شهریور 1396
اقامت در هتل 4 ستاره
خدمات آژانس صبحانه, نهار, بلیط رفت و برگشت, ویزا, بیمه مسافر, ترانسفر فرودگاهی, گشت, راهنمای فارسی زبان, سیم کارت رایگان
مدارک لازم پاسپورت با اعتبار 7 ماهه
قیمت تور 1 نفره 3400000 تومان

مبدا (آدرس)

تهران, ایران
میدان انقلاب ابتدای خیابان آزادی نبش جمالزاده جنوبی پلاک 38 طبقه 1